Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2022-2023 **** Tuyển sinh năm học 2022 **** Chúc mừng năm mới 2022 **** Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 14821
Đang truy cập: 19
 
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Kế hoạch tự kiểm định Trường CĐN Thừa Thiên Huế năm 2013 (19/03/2013)
Trên cơ sở hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, nhà trường tiến hành tự kiểm định nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, giúp nhà trường tiếp tục điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:104/KH-CĐN

Thừa Thiên Huế, ngày  11  tháng  3  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2013

1. Mục đích tự kiểm định

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề;

        Trên cơ sở hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, nhà trường tiến hành tự kiểm định nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, giúp nhà trường tiếp tục điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

2. Phạm vi tự kiểm định

        Đánh giá các hoạt động của trường cao đẳng Thừa Thiên Huế theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động-TB&XH ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008.

3. Hội đồng tự kiểm định

3.1. Thành phần Hội đồng tự kiểm định

        Hội đồng tự kiểm định được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-CĐN ngày 01/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế,  Hội đồng gồm có 13 thành viên (danh sách kèm theo).

3.2. Ban thư ký Hội đồng tự kiểm định

        Ban thư ký Hội đồng kiểm định được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-CĐN ngày 01/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Ban thư ký gồm có 05 thành viên (danh sách kèm theo).

3.3. Các tiểu ban chuyên trách

        Các Tiểu ban chuyên trách được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-CĐN ngày 01/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, gồm có 21 thành viên (danh sách kèm theo).

      Các tiểu ban thực hiện tự kiểm định theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Hội đồng tự kiểm định của Trường phân công (bảng phân công nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 87/QĐ-CĐN ngày 01/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế)

4. Công cụ đánh giá

                Sử dụng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề do Bộ LĐ-TBXH ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008.

5. Thời gian thực hiện tự kiểm định

                Thời gian thực hiện tự đánh giá (khoảng 2,5 tháng), theo lịch trình sau:

Thời gian

Các hoạt động

Bộ phận thực hiện/tham dự

Tuần 1, 2

Từ 11/3

Đến 22/3

 

- Phổ biến chủ trương triển khai tự kiểm định đến toàn thể CB, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên (thông qua các khoa, phòng, tổ bộ môn).

 

Trưởng các Phòng/Khoa là thành viên hội đồng

- Ban thư ký cung cấp tài liệu có liên quan, giải thích nội hàm của các tiêu chí, tiêu chuẩn trên cơ sở các chỉ tiêu.

- Các Tiểu ban tham khảo báo cáo kết quả kiểm định của trường năm 2011 và rà roát, đối chiếu với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề do Bộ LĐ-TBXH ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/1/2008 (được Ban thư ký cung cấp).

- Các tiểu ban chuyên trách tiến hành họp lên kế hoạch tự kiểm định cho tiểu ban mình.

- Ban thư ký tập hợp kế hoạch tự kiểm định của các Tiểu ban để theo dõi, giám sát.

Ban thư ký

Các tiểu ban

Tuần  3, 4, 5, 6

Từ 25/3

Đến 19/4

Căn cứ bản kế hoạch đã phê duyệt, Các tiểu ban thực hiện tự kiểm định theo các nhiệm vụ được phân công:

-          Thu thập và mã hóa các thông tin và minh chứng bổ sung;

-          Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề có liên quan;

-          Phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, điểm tồn tại và nguyên nhân; Đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị;

-          Viết dự thảo báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn của Tiểu ban và gửi Hội đồng kiểm định trường thông qua Ban thư ký.

-          Tổ chức quản lý, duy trì các cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của các Tiểu ban.

Các tiểu ban /

toàn thể CB-GV- NV-HSSV có liên quan

Tuần 7

Từ 22/4

Đến 26/4

Họp Hội đồng tự kiểm định để thảo luận:

-          Kiểm tra và thống nhất nội dung các minh chứng  của từng tiểu ban;

-          Kiểm tra và thống nhất nội dung dự thảo báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn của các tiểu ban;

-          Hội đồng tự kiểm định họp với các tiểu ban để thảo luận về báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn, thống nhất những ý kiến đóng góp và kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hồ sơ tự kiểm định;

Hội động tự kiểm định/ Các tiểu ban

-          Các tiểu ban điều chỉnh báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn của tiểu ban mình phụ trách trên cơ sở các ý kiến đóng góp và sự thống nhất của Hội đồng.

-          Các tiểu ban hoàn thiện và gửi báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn  cho Thư ký hội đồng.

Các tiểu ban

Tuần 8

Từ 29/4

Đến 3/5

-          Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm định chung của toàn trường.

Thư ký hội đồng

 

Tuần 9

Từ 6/5

Đến 10/5

-          Thông qua báo cáo kết quả tự kiểm định của trường năm 2013 tại hội đồng tự kiểm định của nhà trường.

-          Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến.

-          Thư ký tổng hợp hoàn thiện báo cáo tự kiểm định. Sau khi hoàn thiện, trình Hiệu trưởng phê duyệt

Hội động tự kiểm định;

Thư ký hội đồng

Tuần 10

Từ 13/5

Đến 16/5

-          Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định của Trường.

Hội động tự kiểm định

6. Tổ chức thực hiện:

        Các tiểu ban thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm định được phân công.

        Trong quá trình thực hiện, các Phòng, Khoa, CB-GV, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ các tiểu ban trong việc thu thập minh chứng.

        Tại các cuộc họp giao ban hoặc họp chuyên đề tự kiểm định của trường, các tiểu ban có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện cho BGH và hội đồng kiểm định theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

        Trên đây là kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế năm 2013, đề nghị các tiểu ban, các phòng, khoa, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-          Các thành viên HĐKĐ

-          Các Phòng, Khoa

-          Lưu VT, P.NCKH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Trần Nam Lực

 Chi tiết vui lòng tải các file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
 • Tập tin 1
 • Tập tin 2
 •  
  Đăng nhập
  Tài đăng nhập:
  Mật khẩu:
   
  Thông báo
  Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
  Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
  Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
  Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
  Thông báo về việc triển khai lao động
  Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
   
  Thư viện ảnh
   
  Thăm dò ý kiến
  Bạn thích học ngành nghề nào?
  Công nghệ thông tin
  Cơ khí chế tạo
  Điện dân dụng
  Xây dựng dân dụng
  Điện tử viễn thông
  Nhiệt điện lạnh
  Cơ động lực (ô tô)
  Cơ điện tử
  Ngành khác
  Bình chọn | Xem kết quả
   
   
   
   

  Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
  Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
  Điện thoại: 054.3863298
  Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
  Phát triển bởi Netasoft