Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng **** Thông báo nhập học khóa mới năm học 2022-2023 **** Tuyển sinh năm học 2022 **** Chúc mừng năm mới 2022 **** Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
 
Thông báo
 
 
Quy chế hoạt động thư viện
 
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 14890
Đang truy cập: 88
 
Quy chế hoạt động thư viện
Quy chế (17/11/2015)

 QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-CĐN, ngày 27/3/2015 của Hiệu trưởng trường

 Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế )

 

 

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động của thư viện trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ các đơn vị, cá nhân là cán bộ (CB), giảng viên - giáo viên (GV), nhân viên (NV), học sinh - sinh viên (HSSV) của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, trong công tác tổ chức và hoạt động của Thư viện.

Điều 2. Tên gọi của thư viện

Thư viện Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện

1. Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

2. Thư viện trường có những nhiệm vụ sau đây:

a. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường mua và xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của CB, GV, HSSV, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

d. Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát;

e. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

3. Thư viện có quyền hạn sau đây:

a. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao

b. Được phép thu phí dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

c. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của thư viện.

Điều 4. Đối tượng phục vụ của thư viện

Đối tượng phục vụ chính của thư viện là CB, GV, NV, HSSV. Nếu có điều kiện, thư viện trường có thể phục vụ đối tượng bạn đọc ngoài nhà trường và được phép thu phí dịch vụ theo quy định.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của thư viện

1. Thư viện trường là một bộ phận trực thuộc phòng Nghiên cứu khoa học & hợp tác quốc tế (NCKH-HTQT), có cán bộ phụ trách thư viện.

2. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định số lượng nhân sự cần thiết để đảm bảo cho thư viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

3. Việc bố trí người làm công tác thư viện phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách thư viện

1. Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng NCKH-HTQT về hoạt động của thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện xây dựng và bổ sung vốn tài liệu, thu nhận các tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

3. Xây dựng các cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu, hướng dẫn tra cứu và tổ chức các hoạt động thông tin khác theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.

4. Cung cấp các dịch vụ và đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong thư viện hoặc ngoài thư viện thông qua việc trao đổi giữa các thư viện. Tổ chức hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, tổ chức kiểm kê kho sách theo quy định.

5. Bảo quản vốn tài liệu thư viện; chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

6. Hỗ trợ cho việc số hoá tài liệu và xuất bản tài liệu điện tử.

7. Thống kê, báo cáo hoạt động thư viện.

8. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và bộ phận chức năng khác của nhà trường tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu, bài giảng, giáo trình phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Điều 7. Quyền lợi của cán bộ phụ trách thư viện

1. Người làm công tác thư viện được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

2. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Điều 8. Các hoạt động của thư viện

1. Hoạt động phát triển thư viện; hoạt động về chuyên môn; nghiệp vụ trong và ngoài thư viện như: Bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu.

2. Biên soạn các bản thư mục tra cứu sách và thư mục chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mạng Internet; giới thiệu và triển lãm sách báo phù hợp với điều kiện cụ thể của thư viện nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người đọc.

Chương III

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

Điều 9. Cơ sở vật chất của thư viện

Vốn tài liệu của thư viện trường bao gồm các vật mang tin dưới dạng vật chất: Tài liệu in trên giấy, tài liệu nghe nhìn và tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến được tổ chức thành các kho phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu người đọc, người dùng tin trong trường.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của thư viện

a. Nguồn kinh phí được nhà trường cấp

b. Nguồn kinh phí khác

- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ thư viện phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao như: Biên tập, in ấn và phát hành tài liệu, bải giảng, giáo trình; sao chụp tài liệu; dịch thuật, tiền đền bù sách mất;

- Các khoản tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quản lý cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của thư viện

1. Trưởng phòng NCKH-HTQT chịu trách nhiệm về việc đề xuất, trình Hiệu trưởng duyệt về việc sử dụng nguồn kinh phí thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định của Nhà trường và Pháp luật;

2. Cán bộ thư viện chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất được giao.

Chương IV

NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Điều 12. Thời gian phục vụ

Thư viện mở cửa phục vụ hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày Lễ, Tết)
                - Sáng:     Từ 7g 30 – 11 g.
                - Chiều:    Từ 13g 30 – 17g.

   - Cuối mỗi buổi, sau thời gian phục vụ, cán bộ thư viện có trách nhiệm phân loại sách, cất lên giá sách, không để bạn đọc tự ý cất tài liệu lên giá.

Điều 13. Nội quy của thư viện

                Để xây dựng Thư viện trở thành nơi học tập, nghiên cứu thuận tiện và văn minh, mỗi người khi vào Thư viện cần phải thực hiện tốt các điều sau đây:

                1. Khi vào Thư viện xuất trình thẻ cán bộ đối với CB, GV, NV hay thẻ học sinh đối với HSSV của trường cho cán bộ thư viện. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Nếu bạn đọc để người khác sử dụng thẻ của mình và làm hư hỏng, mất tài liệu, bạn đọc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                2. Phải để đồ dùng cá nhân…ở nơi quy định trước khi vào Thư viện. Thư viện không nhận gửi và không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, nhầm lẫn.

                3. Trang phục gọn gàng, lịch sự khi đến thư viện. Giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự, thực hiện nếp sống văn minh và cảnh quan, môi trường sư phạm trong khu vực thư viện.

                4. Không mang chất dễ gây cháy, nổ, không hút thuốc lá, không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc bỏ túi  trong Thư viện. Có nghĩa vụ xuất trình để kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

                5. Sau khi sử dụng, tài liệu phải để đúng nơi quy định. Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ tục mượn – trả.

                6. Trả sách đúng hạn; nếu cần đọc thêm phải xin gia hạn.

                7. Không được làm mất, làm rách hoặc viết, vẽ trên sách, tài liệu.

                8. Không được tự ý xóa hoặc thay đổi nội dung của phần mềm đã cài đặt sẵn trong máy vi tính. Không được sử dụng máy vi tính sai mục đích tra cứu, khai thác thông tin phục vụ giảng dạy và học tập.

                9. Chỉ sử dụng Internet phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập mà không sử dụng vào việc chơi game, nghe nhạc, xem phim, thử nghiệm, không truy cập vào các trang Web không lành mạnh; Không được phép tháo, ráp các thiết bị máy tính, cài đặt hoặc xóa các chương trình máy tính, thay đổi cấu hình mặc định của máy tính.

                10. Bạn đọc vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý về hành chính  hoặc bồi thường vật chất theo quy định.    

                Điều 14. Nội quy khi đọc sách tại thư viện

1. Đối với phòng đọc

a. Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được lấy không quá 03 cuốn sách, hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng.

b. Đến bàn làm việc cán bộ thư viện để làm thủ tục mượn đọc.

c. Bạn đọc có việc cần ra ngoài phải gửi tài liệu tại bàn làm việc cán bộ thư viện và nhận lại tài liệu khi vào.

d. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định để cán bộ thư viện cất lên giá sách. Bạn đọc không được tự cất tài liệu lên giá.

2. Đối với phòng Internet

a. Đăng ký sử dụng máy tính với cán bộ thư viện. Đăng nhập máy tính theo hướng dẫn và phải thoát khỏi tài khoản khi sử dụng xong.

b. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không chơi game và truy cập vào các Website không lành mạnh. Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ mạng sang USB phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Điều 15. Nội quy mượn tài liệu mang về nhà

1. Quy định chung:

a. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng  bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.

b. Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc và từng loại tài liệu. Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

c. Những loại báo, tạp chí, từ điển, sách ngoại văn, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp chỉ được mượn đọc tại thư viện, không được cho mượn về nhà.

2. Những quy định khi mượn:

a. CB, GV, NV được mượn tối đa 4 đầu tên tài liệu, thời gian mượn 3 tuần và được gia hạn thêm tối đa 2 tuần.

b. HSSV được mượn tối đa 2 đầu tên tài liệu, thời gian mượn 2 tuần và được gia hạn thêm tối đa 1 tuần.

c. Riêng đối với giáo trình/bài giảng của mô-đun/môn học thì thời gian mượn tối đa là 1 học kỳ.

                3. Những quy định khi trả

                a. Bạn đọc phải có trách nhiệm hoàn trả tài liệu đúng hạn quy định. Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước hạn định theo kế hoạch đột xuất của Thư viện (Thư viện sẽ thông báo thời gian cụ thể cho bạn đọc).

                b. Vào cuối mỗi học kỳ, những khoản nợ đối với Thư viện phải được xử lý. HSSV vi phạm sẽ phải chịu mức đóng phạt quá hạn trước khi được mượn tài liệu học tập cho học kỳ kế tiếp.

                c. Đối với HSSV tốt nghiệp ra trường: Thư viện sẽ không ký xác nhận thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) nếu HSSV chưa hoàn trả sách, tài liệu học tập.

                + Đối với HSSV xin thôi học, bị buộc thôi học hay bị đình chỉ học tập phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi rời khỏi trường.

                + Đối với CB, GV, NV: Phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ chế độ.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng

Những CB, GV, NV, HSSV có nhiều đóng góp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện những hành vi vi phạm nội quy, quy định của thư viện, tuỳ theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng khen thưởng theo quy định.

Điều 17. Xử lý vi phạm

CB, GV, NV, HSSV nếu vi phạm các nội quy, quy định sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Nhà trường ban hành. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật sau:

- Nhắc nhở, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 1 tháng.

- Khiển trách, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 3 tháng.

- Cảnh cáo, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 1 năm.

- Hình thức xử lý cao hơn mức cảnh cáo do Nhà trường xử lý: Hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc.

- Đề nghị truy tố trước pháp luật.

- Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại: mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực này.    

Một số chế tài áp dụng khi bạn đọc vi phạm nội quy của Thư viện như sau:

a, Mượn quá hạn:

   - Từ 01 đến 05 ngày phạt 5.000 VNĐ/01 đơn vị tài liệu;

   - Từ 06 ngày trở đi phạt thêm 1.000 VNĐ/1ngày/1 đơn vị tài liệu;

b, Tự ý mang ra khỏi Thư viện:

   - Đối với tài liệu chỉ được đọc tại chỗ khi bạn đọc tự ý mang ra khỏi Thư viện thì phải trả lại ngay cho Thư viện và nộp phạt 10.000 VNĐ/01 đơn vị tài liệu;

   - Nếu bạn đọc giữ tài liệu quá 05 ngày Thư viện đề nghị xử lý và nộp phạt 20.000VNĐ/01 đơn vị tài liệu.

c, Mất tài liệu:

   - Đối với tài liệu dễ mua: Bạn đọc tự mua trả tài liệu mới đúng chủng loại đồng thời nộp phạt thêm 5.000VNĐ/ 01 đơn vị tài liệu (xử lý nghiệp vụ Thư viện). Trường hợp không tự mua được thì phải bồi hoàn bằng 03 lần giá bìa.

- Đối với những tài liệu như: từ điển, sách ngoại văn, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp chỉ được mượn đọc tại thư viện, không được cho mượn về nhà: Bạn đọc bồi hoàn gấp từ 03 lần đến 05 lần và bị nhà trường kỷ luật.

d, Rách nát, hư hỏng, cắt, xé, mất trang….vv..:

Tùy thuộc vào mức độ và tính chất hư hại mà bạn đọc phải bồi hoàn khi CB thư viện lập biên bản xác nhận hiện trạng tài liệu.

e, Viết, vẽ, làm bẩn lên bàn ghế, mất vệ sinh nơi công cộng.v.v… tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm mà bị xử lý theo các hình thức đã nêu ở điều này.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng phòng NCKH - HTQT và trưởng các đơn vị khác trong trường căn cứ vào quy chế này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và phạm vi quyền hạn của mình, đảm bảo cho hoạt động của thư viện được thuận lợi và có hiệu quả.

2. Quy chế này sẽ được điều chỉnh bổ sung định kỳ cho phù hợp, mọi sự thay đổi được hội đồng trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Trần Nam Lực

 
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft