Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc trong thời gian cơ sở chính được trưng dụng làm khu cách ly tập trung **** Danh bạ điện thoại CBGV trường Cao Đẳng Nghề Thừa Thiên Huế **** Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ. **** Tra cứu điểm **** Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến  
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu về trường
Các Khoa
Các Phòng chuyên môn
Đào tạo
Tuyển sinh và Tốt nghiệp
Thông tin sinh viên
Phòng KT-KĐ-NCKH-HTQT
Tài nguyên
Thư viện Trường
Đoàn thể
Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo cho sinh viên
Lịch công tác
Tin tức - sự kiện
Danh bạ điện thoại
Thư viện ảnh
Góc thư giãn
Liên hệ
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Mặt hàng sản xuất
Hoạt động trung tâm
Đặt hàng trực tuyến
Khách hàng đối tác
 
Thông báo cho sinh viên
Kế hoạch kiểm tra kết thúc các môn học chung và các môn văn hóa của các lớp khóa 10,11,12
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh-sinh viên" năm học 2013 - 2014
Thông báo về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa
Thời khóa biểu Khoa Cơ Khí áp dụng từ ngày 20/5/2013
Danh sách học sinh khóa 10,11 đã đóng học phí đến ngày 14/5/2013
 
Thông tin sinh viên
Thời khóa biểu
Lịch thi học kỳ
Thi lại - học lại
Kết quả học tập
Thông tin học bổng
Ký túc xá, nhà trọ
Nội quy - quy chế
Thông tin việc làm
Chính sách chế độ
 
Tổng truy cập: 21133
Đang truy cập: 3
 
Tin nổi bật
Kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa lần 1 năm 2013 (16/05/2013)
1. Thời gian ôn tập thi: Từ ngày 20/05 đến 15/06/2013. 2. Thời gian thi: Lần 1: Từ ngày 25 đến ngày 27/06/2013 + Ngày 25/06/2013 (Thứ 3): Thi Toán, Văn + Ngày 26/06/2013 (Thứ 4): Thi Lý, Sử + Ngày 27/06/2013 (Thứ 5): Thi Hóa, Địa Lần 2: Vào các ngày 23, 24, 25/7/2013 3. Địa điểm thi: Phòng 203 + Hội trường

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ........./ KH- CĐN

          Thừa Thiên Huế, ngày   tháng    năm 2013

                      

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA LẦN 1 NĂM 2013

- Căn cứ  Kế hoạch đào tạo các lớp: Điện 10C, CK 10C, May và Thiết kế thời trang 3 và công tác xã hội 2;

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2013, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa như sau:

1. Thời gian ôn tập thi:  Từ ngày  20/05 đến 15/06/2013.

2. Thời gian thi:

Lần 1: Từ ngày 25 đến ngày 27/06/2013

+ Ngày 25/06/2013 (Thứ 3): Thi Toán, Văn

+ Ngày 26/06/2013 (Thứ 4): Thi Lý, Sử

+ Ngày 27/06/2013 (Thứ 5): Thi Hóa, Địa

Lần 2: Vào các ngày 23, 24, 25/7/2013

3. Địa điểm thi: Phòng 203 + Hội trường

4. Hình thức thi: - Toán, Lý, Hóa: Tự luận + Trắc nghiệm

- Văn, Sử, Địa: Tự luận

5. Môn thi:

- Đối với các lớp: Điện 10C, CK 10C, May và thiết kế thời trang 3 thi 3 môn: Toán, Lý, Hóa.

- Đối với lớp Công tác xã hội 2 thi 3 môn: Văn, Sử, Địa.              

6. Thời gian làm bài thi:   - Toán, Văn:                   120 phút

              - Hóa, Lý, Sử, Địa: 90 phút

7. Thành phần hội đồng thi  (Theo quyết định thành lập của Hiệu trưởng)

8. Kế hoạch cụ thể:

Lần 1: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 27/6/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Từ 20/05-24/06/2013

Nhận đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa của học sinh các khóa trước

Phòng Đào tạo

Xây dựng đề cương và triển khai ôn tập cho học sinh

Khoa Cơ bản

Tổng hợp kết quả đóng học phí, lệ phí chuyển cho phòng đào tạo trước ngày 20/5/2013

P.TCHC (bộ phận tài vụ)

Khoa Cơ bản hoàn chỉnh điểm nộp về phòng đào tạo trước ngày 15/6/2013

Khoa Cơ bản

Tổng hợp kết quả học tập để xét thi tốt nghiệp Văn hóa trước ngày 17/6/2013

Ban thư ký + P.Đào tạo

Hoàn chỉnh danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trước ngày 19/6/2013

Ban thư ký + P.Đào tạo

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp 20/6/2013

Hội  đồng  thi  +  Thư  ký

Xây dựng lịch thi, lập danh sách các phòng thi ngày 21/6/2013

Ban thư ký + P.Đào tạo

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi

P.Đào tạo + P.CSVC + Khoa liên quan

Hoàn chỉnh đề thi, trình Hiệu trưởng duyệt và nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 23/6/2013

Ban ra đề thi

Sao, in, niêm phong đề thi ngày 24/6/2013

Ban thư ký

Họp hội đồng thi vào lúc 8h00 ngày 24/6/2013

Hội đồng thi

Vào lúc 7h30 ngày 25/6/2013

Thi Toán (CK10C, Điện 10C và May và thiết kế thời trang 3)

Hội đồng thi + Ban coi thi + Ban thư ký

Thi Văn (Công tác xã hội 2)

Vào lúc 7h30 ngày 25/6/2013

Thi Lý (CK10C, Điện 10C và May và thiết kế thời trang 3)

Hội đồng thi + Ban coi thi + Ban thư ký

Thi Sử (Công tác xã hội 2)

Vào lúc 7h30 ngày 25/6/2013

Thi Hóa (CK10C, Điện 10C và May và thiết kế thời trang 3)

Hội đồng thi + Ban coi thi + Ban thư ký

Thi Địa (Công tác xã hội 2)

01-06/07/2013

Chấm thi tốt nghiệp văn hóa

Ban chấm thi

07-13/07/2013

Tổng hợp kết quả thi, lập danh sách để xét công nhận kết quả tốt nghiệp văn hóa.

Ban thư ký  +  P.Đào tạo

Họp xét công nhận tốt nghiệp văn hóa, ra quyết định công nhận tốt nghiệp văn hóa và thông báo cho học sinh

Hội đồng thi

Nhận và giải quyết đơn phúc khảo (nếu có)

Hội đồng thi + Ban thư ký  + Ban chấm  thi

Lần 2: Vào các ngày 23; 24; 25/7/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

14-20/07/1013

Nhận đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp văn hóa của học sinh

P. Đào tạo + Ban thư ký

Xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh

Khoa Cơ bản

Ôn tập cho học sinh theo lịch

Khoa Cơ bản

Xây dựng lịch thi, phân công coi thi – chấm thi trình Hiệu trưởng duyệt

Hội đồng thi + Ban thư ký

21-23/07/2013

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi

P. Đào tạo +  P. CSVC  + Khoa liên quan

Lập danh sách phòng thi

Ban thư ký + P. Đào tạo

Xây dựng đề thi trình hiệu trưởng duyệt

Ban ra đề thi

24-27/07/2013

Sao, in, niêm phong đề thi ngày 24/6/2013

Hội đồng thi + Ban ra đề thi + Ban thư ký

Họp hội đồng thi, coi thi, chấm thi lần 2

Hội đồng thi + các Ban giúp việc

31/07/2013

Họp xét công nhận tốt nghiệp văn hóa

Ban thư ký + P. Đào tạo

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Văn hóa cho các lớp Cơ khí 10C, Điện 10C, May và Thiết kế thời trang 3, Công tác xã hội 2 năm 2013, Hiệu trưởng yêu cầu các Phòng, Khoa căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở LĐTBXH (để b/c);

- Ban giám hiệu;

- Các phòng, khoa liên quan;

- Các lớp có tên trên;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Đã ký

 

Trần Nam Lực

                


Các thông tin đã đưa ...
Bế mạc giải bóng đá HSSV trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế năm 2013 (22/04/2013)
Hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (21/04/2013)
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế (21/02/2013)
Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013 (26/12/2012)
Tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (29/11/2012)
 
Đăng nhập
Tài đăng nhập:
Mật khẩu:
 
Thông báo
Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2014 - 2015
Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo án
Thông báo nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2014
Lịch dự giờ kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ giáo án
Thông báo về việc triển khai lao động
Thông báo về hướng dẫn công tác chủ nhiệm
 
Thư viện ảnh
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào?
Công nghệ thông tin
Cơ khí chế tạo
Điện dân dụng
Xây dựng dân dụng
Điện tử viễn thông
Nhiệt điện lạnh
Cơ động lực (ô tô)
Cơ điện tử
Ngành khác
Bình chọn | Xem kết quả
 
 
 
 

Trường Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị Xã Hương Thủy
Điện thoại: 054.3863298
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn
Phát triển bởi Netasoft