Luật lưu trữ và các thông tư của BNV về công tác soạn thảo, lưu trữ hồ sơ (12/12/2014)
Luật lưu trữ. Chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm
Các tập tin đính kèm:
  • Tập tin 1
  • Tập tin 2
  • Tập tin 3
  • Tập tin 4
  • Tập tin 5
  • Tập tin 6
  • Tập tin 7
  • Tập tin 8