Bạn thích học ngành nghề nào? (có 936 bình chọn)
1. Công nghệ thông tin (108 bình chọn)
2. Cơ khí chế tạo (105 bình chọn)
3. Điện dân dụng (91 bình chọn)
4. Xây dựng dân dụng (130 bình chọn)
5. Điện tử viễn thông (23 bình chọn)
6. Nhiệt điện lạnh (40 bình chọn)
7. Cơ động lực (ô tô) (100 bình chọn)
8. Cơ điện tử (25 bình chọn)
9. Ngành khác (314 bình chọn)